REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LA MAMILA z dnia 01.12.2022 r.

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.la-mamila.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger, 01-937 Warszawa, ul. Loteryjki 46N/14, NIP-5272714621, REGON 147263576 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne  

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.la-mamila.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.la-mamila.pl, prowadzony jest przez La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger, 01-937 Warszawa, ul. Loteryjki 46N/14, NIP-5272714621, REGON 147263576

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Firefox w wersji 21 i wyższych

  • Chrome w wersji 29 i wyższych

  • MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych

  • Opera w wersji 12 i wyższych

  • Safari w wersji 4 i wyższych

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.la-mamila.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub będą godzić w dobre imię La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.la-mamila.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacunkowy czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „La-mamila - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr…” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim

4.10 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia (specyfikacji) zamówienia oraz faktury VAT.

Faktura elektroniczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249 z dnia 28 grudnia 2010 r., poz. 1661), posiada dokładnie taką samą moc prawną, jak jej papierowy odpowiednik.

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub innymi metodami dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy wynoszą https://la-mamila.pl/content/1-dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, do dnia wysłania bądź przygotowania do osobistego odbioru zrealizowanego Zamówienia przez Sklep internetowy. Termin realizacji dostawy wynosi: https://la-mamila.pl/content/1-dostawa

5.4. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger obowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.

VI. Ceny, metody i termin płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego mBank 

  15 1140 2004 0000 3202 8255 2168 dla PLN 

b) płatnością w systemie szybkiego przelewu PayNow

c) Pobranie przez kuriera

d) Zapłata gotówką podczas odbioru własnego 

6.3. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 7-miu dni od dnia złożenia Zamówienia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres adres La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger podany w niniejszym Regulaminie. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na końcu Regulaminu,

7.2. Termin 30-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez adres La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności(przelew lub zwrot na saldo klienta), powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni, jednakże La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger przysługuje prawo wstrzymaniu zwrotu otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru, lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.5. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger 01-937 Warszawa ul. Loteryjki 46N/14 Z dopiskiem (sklep internetowy La-mamila) 

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

a)  za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży (wada fizyczna),

b)  jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@la-mamila.pl. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger nie jest producentem towarów. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym la-mamila.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego, które w jego ocenie mogły mieć wpływ na dokonywane przez niego Zamówienie bądź rejestrację.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger 01-937 Warszawa ul. Loteryjki 46N/14 Z dopiskiem (sklep internetowy La-mamila), mailowo pod adres sklep@la-mamila.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane według prawa PL w polskich sądach zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat:

La-mamila Justyna Cieślak-Alwinger

ul. Loteryjki 46N/14 01-937 Warszawa

- e-mail: sklep@la-mamila.pl

Ja/My: niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (numer modelu):

- umowy dostawy (nr zamówienia):

- Data zawarcia umowy/odbioru:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):-    

- Adres konsumenta(-ów):-    

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

- Data: